Thailand Web Stat Truehits.net

ม.อ.ตรัง จัดงาน ม.อ.วิชาการ ประจำปี 2562 “ม.อ.สืบต่อปณิธาน สานประโยชน์เพื่อเพื่อนมนุษย์”

ม.อ.ตรัง จัดงาน ม.อ.วิชาการ ประจำปี 2562 “ม.อ.สืบต่อปณิธาน สานประโยชน์เพื่อเพื่อนมนุษย์”

001.jpg

วันนี้ 23 สิงหาคม 2562 ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา และที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นประธานเปิดงาน ม.อ.วิชาการ ประจำปี 2562 วิทยาเขตตรัง หรือ PSU Open Week ประจำปีการศึกษา 2562 ภายใต้แนวคิด ม.อ.สืบต่อปณิธาน สานประโยชน์เพื่อเพื่อนมนุษย์ “มหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรม สังคม และการพัฒนาที่ยั่งยืน” โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมผล พืชน์ไพบูลย์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุมพล ชื่นจิตต์ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ดร.นิพัฒน์ โพธิ์วิจิตร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ คณะผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง แขกผู้มีเกียรติ ร่วมให้การต้อนรับ 

006.jpg

งาน ม.อ.วิชาการ ประจำปี 2562 วิทยาเขตตรัง จัดขึ้นเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในความสามารถทางวิชาการ ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง แสดงศักยภาพความเป็นสถาบันที่เป็นที่พึ่งของชุมชน ให้นักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง และคุณครูในโรงเรียนระดับชั้นมัธยมปลาย ได้เชื่อมั่นในศักยภาพของวิทยาเขตตรัง เกิดการสื่อสารระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชน และเป็นโอกาสให้นักเรียนที่เข้าร่วมงาน ได้รับการแนะแนวการศึกษาต่อ การเตรียมตัวสอบ และการสมัครเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย

003.jpg

กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การอบรมความรู้ด้านนวัตกรรมการจัดการ คอมพิวเตอร์ บัญชีและการส่งเสริมการเรียนรู้ทางด้านสถาปัตยกรรม การบรรยายพิเศษเพื่อเตรียมความพร้อมนักเรียนในการศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัยและกิจกรรมแนะแนวนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัย โครงการแข่งขันความรู้ด้านการเมือง การประกันภัย การท่องเที่ยว การขับร้องเพลงลูกทุ่ง เพลงจีน นิทรรศการการประกวดภาพถ่ายเกี่ยวกับจังหวัดตรัง รวมถึงนิทรรศการความรู้ในศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การบัญชี การจัดการ กิจกรรมการเผยแพร่วัฒนธรรมและภาษาจีน และนิทรรศการการแสดงและการละเล่นพื้นบ้านฝั่งทะเลอันดามัน อีกทั้งยังมีการออกร้านขายของโดยนักศึกษา สถาบันการศึกษา และหน่วยงานต่าง ๆ ในจังหวัดตรัง โดยกิจกรรมดังกล่าว ได้รับการตอบรับเข้าร่วมกิจกรรมจากโรงเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายทั้งในจังหวัดตรัง และจังหวัดใกล้เคียงเป็นอย่างดี.

005.jpg

Leave a Comment

Your email address will not be published.