Thailand Web Stat Truehits.net

พช. ตรัง จัดพิธีเปิดโครงการพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัดตรัง

วันนี้ 22 ม.ค.63 เวลา 10.30 น. นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนายกระดับ ผลิตภัณฑ์ชุมชน การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัดตรัง ระหว่างวันที่ 22-23 มกราคม 2563 จำนวน 2 วัน ณ ห้องประชุมโรงแรมอิโค่อินน์ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง โดยมี นายวสันต์ ชิงชนะ พัฒนาการจังหวัดตรัง กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ เพื่อให้กลุ่มผู้ผลิตชุมชนเป้าหมาย ได้ยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้มีคุณภาพ มาตรฐานและสามารถสร้างนวัตกรรม เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับ ผลิตภัณฑ์ อีกทั้งเพื่อคัดเลือกผลิตภัณฑ์ OTOP ที่ผ่านการพัฒนาโดย เครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด เข้าร่วมประกวดและเผยแพร่ผลการ ดำเนินงานของเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัดระดับประเทศ

pc3.jpg

นอกจากนี้ ภายในโครงการพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัดตรัง ได้รับการ สนับสนุน วิทยากรจาก คณาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง รวม 9 ท่าน เป็นผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ที่จำเป็นและเกี่ยว ข้องกับกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เมื่อดำเนินการเรียบร้อยแล้ว กลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP ทั้ง 20 กลุ่ม จะเข้าสู่กระบวนการ พัฒนาผลิตภัณฑ์ใน 6 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์เชิง นวัตกรรม 2) ด้านบรรจุภัณฑ์เพิ่มมูลค่าให้ผลิตภัณฑ์ 3) ด้านการ สร้างแบรนด์ 4) ด้านการจัด Display ออกแบบตกแต่งร้านให้น่าสนใจ 5) ด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 6) ด้านเทคนิคการทำตลาดจากสื่อเพื่อ เป็นศูนย์กลางในการให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถของผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ในการพัฒนาและขายช่อง ทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ให้มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น

pc2.jpg

Leave a Comment

Your email address will not be published.