Thailand Web Stat Truehits.net

ตรัง เมืองแห่งคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืน

จังหวัดตรัง​ จัดโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ครบรอบ 1 ปี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

 วันนี้(4 พ.ค.2563)  นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานเปิดโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ครบรอบ 1 ปี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ณ ศูนย์เรียนรู้ป่าชุมชนบ้านไสหนำสูง หมู่ที่ 2 ต.เชาไม้แก้ว อ.สิเกา จ.ตรัง​ โดยมี​ นายพีรพนธ์​ ลังเมือง​ นายก​อบต.เขาไม้แก้ว​ กล่าวต้อนรับ​ และนายพงษ์ศักดิ์​ คณะมะ​ พัฒนา​การ​จังหวัดตรัง​ กล่าวรายงานฯ  พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงรับบรมราชาภิเษกเป็นพระมหากษัตริย์โดยสมบูรณ์ เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม พุทธศักราช 2562 และมีพระปฐมบรมราชโองการพระราชทานแก่ประชาชนชาวไทย ความว่า “เราจะสืบสาน รักษาและต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป” แสดงพระราชประสงค์ที่จะประกอบพระราชกรณียกิจ

เพื่อช่วยเหลือบรรเทาปัญญาเฉพาะหน้าของประชาชนและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น ตามรอยเบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชนนีพันปีหลวง ดังพระราชดำรัสพระราชทานแก่ราษฎรบ้านถ้ำติ้ว ณ บ้านถ้ำติ้ว อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม พุทธศักราช 2525 “พระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำ ฉันจะเป็นป่า ป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำ พระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำ ฉันก็จะสร้างป่า” เป็นพระราชดำรัสพระราชทานที่ทรงให้ความสำคัญกับป่าไม้ในประเทศ ทรงมีพระปณิธานแน่วแน่ให้บรรเทาวิกฤตสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยและของโลก ทรงเชิญชวนประชาชนทั่วไป และข้าราชการในภาคส่วนต่าง ๆ ร่วมกันปลูกป่าตัวอย่างเพื่อให้ประชาชนเกิดความรู้สึก หวงแหนป่าไม้

นอกจากจะทรงให้ความสำคัญกับการปลูกและอนุรักษ์ป่าไม้แล้วยังทรงให้ความสำคัญกับการปลูกต้นไม้ เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมอีกด้วย กรมการพัฒนาชุมขนน้อมนำสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ที่แต่ละพระองค์ทรงให้ความสำคัญและทรงมีพระราชปณิธานอันแนวแน่ในการดูแลและรักษาป่าไม้ ประกอบกับกรมการพัฒนาชุมชนเล็งเห็นความสำคัญของป่าไม้โดยรณรงค์ให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ผู้นำชุมชน กลุ่มองค์กร ภาคีเครือข่าย และประชาชนทุกครัวเรือน ปลูกป่าในพื้นที่สาธารณะ พื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ประยุกต์สู่ “โคก หนองนา โมเดล” และในพื้นที่ของผู้นำชุมชน กลุ่มองค์กร ภาคีเครือข่าย และประชาชนทุกครัวเรือน จึงได้ดำเนินโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ครบรอบ 1 ปี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพร้อมกันทุกจังหวัด

สำหรับจังหวัดตรังได้กำหนดพื้นที่ในการดำเนินโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ครบรอบ 1 ปี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ณ ศูนย์เรียนรู้ป่าชุมชนบ้านไสหนำสูง หมู่ที่ 2 ตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัด อำเภอ ผู้นำชุมชน กลุ่มองค์กร ภาคีเครือข่าย และประชาชนทั่วไป ร่วมกิจกรมการปลูกต้นไม้จำนวนทั้งสิ้น 100 ต้น ได้แก่ ต้นศรีตรัง จำนวน 50 ต้น ต้นสะตอ จำนวน 30 ต้น ต้นมะม่วงหิมพานต์ จำนวน 20 ต้น และต้นลูกประ จำนวน 10 ต้น​ และในระหว่างดำเนินกิจกรรม  ได้มีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา(โควิด-​19​) อย่างเคร่งครัด​                                                                

PR​ Cddtrang/ภาพ-ข่าว

Leave a Comment

Your email address will not be published.