Thailand Web Stat Truehits.net

ป.ป.ช. ชี้มูลผิดวินัยร้ายแรงเอื้อประโยชน์ ปม “โรงแรมตรัง” ค้างค่าเช่าร่วม 40 ล้าน

ป.ป.ช. มีมติ 7-0 เสียง ชี้มูลกรณีเทศบาลนครตรัง เอื้อประโยชน์เช่าอาคาร “โรงแรมตรัง” ไล่ออกกราวรูด 4 ราย ผิดวินัยร้ายแรง ตามมาตรา 157 ปมเอื้อประโยชน์ผู้เช่าปล่อยค้างค่าสัมปทานเช่าร่วม 40 ล้านบาท

วันนี้ 12 มิ.ย.63 นายราม วสุธนภิญโญ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดตรัง แจ้งว่า ตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. ได้รับเรื่องร้องเรียนกล่าวหา นายอภิชิต วิโนทัย นายกเทศมนตรีนครตรัง กับพวก กรณีผ่อนปรนค่าประกันสัญญาโครงการประมูลราคาให้เช่าอาคารโรงแรมตรังและการเช่าอาคารพาณิชย์ด้านล่างอาคารโรงแรมตรัง นั้น

นายวัลลภ ช่วยบำรุง ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีนครตรัง 

คณะกรรมการ ป.ป.ช.พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ ด้วยคะแนนเสียง 7 เสียง ในการประชุมครั้งที่ 37/2563 กรณีดำเนินโครงการประมูลราคาให้เช่าอาคารโรงแรมตรัง ตามประกาศเทศบาลนครตรัง  เรื่อง ประมูลให้เช่าอาคารโรงแรมตรัง (ครั้งที่ 2) ลงวันที่ 19 มกราคม 2552 โดยมิชอบ ดังนี้ การกระทำของ  นายปัญญา ภิรมย์ รองปลัดเทศบาลนครตรัง ผู้ถูกกล่าวหาที่ 2 นายยงยุทธ เบญจวรางกูล ผู้อำนวยส่วนการโยธาและผังเมือง ผู้ถูกกล่าวหาที่ 3 และนายสมมุ่ง จีนแก้วเปี่ยม นิติกร ผู้ถูกกล่าวหาที่ 4 มีมูลความผิดทางอาญา ฐานเป็นเจ้าพนักงาน ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด  หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 และมีมูลความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง ฐานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ โดยมิชอบ เพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้ประโยชน์ที่ มิควรได้ เป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดตรัง ได้ส่งรายงาน สำนวนการไต่สวน เอกสารหลักฐาน สำเนาอิเล็กทรอนิกส์ และคำวินิจฉัยไปยังอัยการสูงสุด เพื่อดำเนินคดีอาญาในศาลซึ่งมีเขตอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีและส่งรายงาน สำนวนการไต่สวน เอกสารหลักฐาน และคำวินิจฉัยไปยังผู้บังคับบัญชา เพื่อดำเนินการทางวินัย ตามฐานความผิดดังกล่าว ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 มาตรา 91 (1) และ (2) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

สำหรับนายอภิชิต วิโนทัย ผู้ถูกกล่าวหาที่ 1 ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ได้ถึงแก่ความตายแล้ว สิทธิ นำคดีอาญามาฟ้องย่อมระงับไป ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 39 (1) ส่วนกรณีดำเนินโครงการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยวการประชาสัมพันธ์การติดตั้งอินเตอร์เน็ต ไร้สาย (Trang City Free Wi Fi) โดยวิธีพิเศษ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่านายอภิชิต วิโนทัย ผู้ถูกกล่าวหาที่ 1 ได้ถึงแก่ความตายแล้ว สิทธินำคดีอาญามาฟ้องย่อมระงับไป ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 39 (1) และคณะกรรมการ ป.ป.ช.ไม่มีอำนาจดำเนินการไต่สวน เพื่อดำเนินคดีอาญาต่อไปได้  ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561 มาตรา 57 จึงให้จำหน่ายคดีออกจากสาระบบ  ทั้งนี้การไต่สวนคดีอาญาของคณะกรรมการ ป.ป.ช.ยังไม่ถือเป็นที่สุดผู้ถูกกล่าวหายังเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าจะมีคำพิพากษาของศาลอันถึงที่สุด

นายกัมปนาท อินทองมาก หรือ สท.ทนายหมี สมาชิกสภาเทศบาลนครตรัง เขต 3

ขณะที่ นายกัมปนาท อินทองมาก หรือ สท.ทนายหมี สมาชิกสภาเทศบาลนครตรัง เขต 3 ได้โพตส์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวว่า  กรณี เรื่องการเช่าโรงแรมตรัง ทรัพย์สินของเทศบาลนครตรัง และ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิดต่อข้าราชการ ที่ทุจริตต่อหน้าที่ราชการ เอื้อประโยชน์ ซึ่งตนถือว่า เป็นการกระทำที่เทศบาลนครตรังเสียหายอย่างร้ายแรง  ถึงวันนี้ เทศบาลนครตรัง ยังไม่ได้รับเงินค่าเช่าร่วม 40 ล้านบาท  และการพิจารณาลงโทษ ข้าราชการที่ถูก ป.ป.ช.ชี้มูล ว่าเป็นการทำความผิด และทำความเสียหายต่อเทศบาล นั้น ปลัดวัลลภ ช่วยบำรุง ในฐานะปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครตรัง จะต้องลงนามเซ็นคำสั่ง ไล่ออก ตามมติ “ค.ร.ม.” ที่เคยบังคับไว้ ซึ่งหากปลัดเทศบาลนครตรัง ผู้ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีไม่ดำเนินการ หรือดำเนินการโดยชักช้าก็อาจส่งผลอาจถูกร้องเรียน อันถือได้ว่า เป็นการใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบและเป็นการละเว้น ตาม กฎหมายอาญา ม.157 ถูกลงโทษวินัยร้ายแรงได้เช่นกัน

ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่า กรณีเทศบาลนครตรัง ทำสัญญาเช่าอาคารโรงแรมตรัง ระยะเวลา 20 ปี ตั้งแต่ 1 ต.ค. 2555 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2575 ต่อมาทางเทศบาลนครตรัง ได้บอกเลิกสัญญาเช่าอาคารและสิ่งก่อสร้างกับ บริษัท เกาะหวังเนเจอร์รัล รีสอร์ท จำกัด หรือ บริษัท อ่าวสวรรค์ จำกัด ในข้อหาผิดสัญญา เช่าอาคารโรงแรมตรัง และอาคารพาณิชย์ จำนวน 8 คูหา ซึ่งตั้งอยู่หน้าหอนาฬิกาตรัง ตั้งอยู่เลขที่ 134/2-5 ถนนวิเศษกุล ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง โดยไม่จ่ายค่าเช่าตั้งแต่ปี 2555-2561 ในอัตราค่าเช่าเดือนละ 350,000 บาท รวมเป็นค่าเช่าและค่าเสียหาย จำนวน 33 ล้านบาท แต่ยังปล่อยให้ผู้เช่าดำเนินกิจการต่อทั้งที่ไม่ได้จ่ายค่าเช่าทั้งก่อนและหลังบอกเลิกสัญญาวันที่ 20 เม.ย.2559 และขอให้บริษัทผู้เช่าขนย้ายทรัพย์สินและบริวารออกจากอาคารและสิ่งก่อสร้างภายใน 30 วัน นับแต่ได้รับหนังสือ ณ วันที่ 17 พ.ค.2559 นั้น ต่อมาผู้เช่าได้ยื่นต่อศาลขอให้มีการคุ้มครองชั่วคราว และยังดำเนินกิจการมาจนถึงปัจจุบัน ในปี 2563 กระทั่ง ป.ป.ช. มีมติ 7-0 เสียง ชี้มูลความผิดกรณีเทศบาลนครตรัง เอื้อประโยชน์เช่าอาคาร “โรงแรมตรัง” ดังกล่าว ไล่ออกกราวรูด 4 ราย ผิดวินัยร้ายแรงตามมาตรา 157 ปมเอื้อประโยชน์ผู้เช่าปล่อยค้างค่าค่าสัมปทานเช่าร่วม 40 ล้านบาท.

Leave a Comment

Your email address will not be published.