Thailand Web Stat Truehits.net

เทศบาลตำบลโคกหล่อจัดกิจกรรม “เทศบาลสัญจร ของดีตำบลโคกหล่อ” ณ วัดสาริการาม

นายธนกฤต  ภูมิมาตร นายกเทศมนตรีตำบลโคกหล่อ เปิดเผยว่า คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลโคกหล่อ มุ่งมั่นที่จะส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน สนับสนุนให้มีกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ ส่งเสริมการทำงานร่วมกันระหว่างชุมชน ประชาชน และเทศบาล เพื่อให้เกิดการทำงานร่วมกันอย่างสมานฉันท์ ในอันที่จะร่วมกันพัฒนาและยกระดับชุมชนให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน  จึงได้จัดทำโครงการ “เทศบาลสัญจร” ประจำปี 2563 ขึ้น โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย อาทิเช่น บริการรับชำระค่าน้ำประปา ,การขออนุญาตใช้น้ำประปา  ,การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ,บริการรับชำระค่าขยะมูลฝอย  ,บริการชำระภาษีประจำปี ,การส่งเสริมและถ่ายทอดความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ,กิจกรรมประกวดแข่งขันผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น (ภูมิปัญญาท้องถิ่น) ได้แก่ การแข่งขัดขูดมะพร้าว  ,การแข่งขันแทงต้ม ,การประกวดผ้ามัดย้อม ,การจำหน่ายสินค้าจากกลุ่มอาชีพตำบลโคกหล่อ ในส่วนกิจกรรมของสำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง โครงการ“คลินิกเกษตรเคลื่อนที่” อาทิเช่น คลินิกดิน–ปุ๋ย ,คลินิกปศุสัตว์ ,คลินิกประมง ,คลินิกพืช ,คลินิกยางพารา ,หน่วยหม่อนไหมจังหวัดตรัง พร้อมจำหน่ายสินค้าธงฟ้าราคาประหยัด เป็นต้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และนโยบาย พบปะให้บริการและเข้าถึงประชาชนในเชิงรุก  บูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานราชการด้วยกัน โดยเทศบาลตำบลโคกหล่อและสำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง ได้ร่วมกันจัดงานโครงการเพื่อประโยชน์ของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลโคกหล่อ และใกล้เคียง โดยเป็นการจัดโครงการในรูปแบบของการเคลื่อนที่สำหรับออกให้บริการประชาชนอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทั่วถึง และครอบคลุมในหลาย ๆ ด้านในคราวเดียวกัน จึงดำเนินการกิจกรรม เทศบาลสัญจร ของดีตำบลโคกหล่อ และคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ประจำปี 2563  ในวันที่ 24 และ 25 กรกฎาคม 2563 ณ วัดสาริการาม หมู่ที่ 9 ตำบลโคกหล่อ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง นี้  ตั้งแต่เวลา 08.3๐ น. เป็นต้นไป

นายกเทศมนตรีตำบลโคกหล่อ กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดกิจกรรม “เทศบาลสัญจร ของดีตำบลโคกหล่อ” นั้น มุ่งพัฒนาด้านการบริหาร และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน  โดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมายึดถือและปฏิบัติ ตลอดจนมีเป้าประสงค์ที่จะให้มีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล  ตามการพัฒนาของเทศบาลตำบลโคกหล่อที่ว่า “ทุกระบบเดินหน้า ร่วมพัฒนา เพื่อประชาชนมีความสุขอย่างยั่งยืน” ในโอกาสนี้ ขอเชิญชวนหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชนทั่วไป ร่วมงาน “เทศบาลสัญจร ของดีตำบลโคกหล่อ” และคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน

Leave a Comment

Your email address will not be published.