Thailand Web Stat Truehits.net

ตรังจัดฝึกอบรมจัดตั้งหมู่บ้าน อพป.รุ่น 1 ปี 64 สร้างภูมิคุ้มกันสังคม

จังหวัดตรัง จัดฝึกอบรมจัดตั้งหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (อพป.) รุ่นที่ 1 ประจำปี 2564 เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในหมู่บ้าน และสร้างภูมิคุ้มกัน จากภัยคุกคามรูปแบบต่างๆ รวมทั้งสร้างจิตสำนึกร่วมปกป้องสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ภายใต้การดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

วันนี้ วันที่ 25 ก.พ.64 ที่ โรงเรียนบ้านไร่ออก หมู่ที่ 5 ตำบลบ่อหิน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง มอบหมายให้ นายมานะ เทือกสุบรรณ นายอำเภอสิเกา เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมจัดตั้งหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (อพป.) รุ่นที่ 1 ประจำปี 2564 โดยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตรัง จัดสรรงบประมาณในการฝึกอบรม จำนวน 2 หมู่บ้านที่เป็นการจัดตั้งขึ้นใหม่ ซึ่งจังหวัดตรังมีหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเองแล้ว 334 หมู่บ้าน

ทั้งนี้ การฝึกอบรมจัดตั้งหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของประชาชนในการรักษาความปลอดภัยในหมู่บ้าน การเตรียมความพร้อมของประชาชนให้เกิดการตื่นตัวในการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในหมู่บ้าน ฝึกทักษะการใช้อาวุธปืน บำรุงรักษาอาวุธปืนและยุทธวิธีให้กับประชาชน ซึ่งเป็นตัวแทนอาสาสมัครเพื่อเป็นตาสับปะรดในการป้องกันภัยคุกคามด้านความมั่นคงรูปแบบต่างๆ ในการช่วยแจ้งข้อมูลข่าวสารและเบาะแสให้แก่ทางราชการ

รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ภายในหมู่บ้าน รวมทั้งเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในการจัดทำแผนชุมชน เพื่อการดำรงชีวิตประจำวัน ซึ่งมีประชาชน บ้านไร่ออกหมู่ที่ 5 ตำบลบ่อหิน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 50 คน ระหว่างวันที่ 22 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 1 มีนาคม 2564

Leave a Comment

Your email address will not be published.