Thailand Web Stat Truehits.net

สหกรณ์ จ.ตรัง ร่วมมอบใบรับรองมาตรฐาน GAP ให้แก่สหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและสร้างทักษะการประกอบอาชีพ

สหกรณ์ จ.ตรัง ร่วมมอบใบรับรองมาตรฐาน GAP ให้แก่สหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและสร้างทักษะการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคการเกษตร ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 แก่สมาชิกผู้ปลูกพริกไทยพันธุ์ปะเหลียนของสหกรณ์การเกษตรปะเหลียน จำกัด  จำนวน 20 ราย

วันที่ 9 ก.พ.64 เวลา 09.30 น. นายอภิเชษฐ์ พงศ์ชู สหกรณ์จังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีมอบใบรับรองมาตรฐาน GAP กิจกรรมพัฒนาคุณภาพการผลิตสินค้าเกษตรของสมาชิกสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร (GAP)  ให้แก่สมาชิกผู้ปลูกพริกไทยพันธุ์ปะเหลียนของสหกรณ์การเกษตรปะเหลียน จำกัด  จำนวน 20 ราย ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์การเกษตรปะเหลียน จำกัด อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง

นายอภิเชษฐ์ พงศ์ชู กล่าวว่า นโยบายรัฐบาลต้องการให้สหกรณ์เป็นกลไกสำคัญในการยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนทุกพื้นที่ให้ดีขึ้นโดยมอบนโยบายต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างความเข้มแข็งให้กับสหกรณ์ทั่วประเทศ กรมส่งเสริมสหกรณ์เห็นว่าการทำให้สมาชิกของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตทางการเกษตรที่ดี(Good Agricultural Pratices:GAP)โดยการจัดหาผู้เชี่ยวชาญ หรือเอกชนเฉพาะด้านนี้ มาแนะนำการผลิตผักและผลไม้โดยวิธีการที่ถูกต้อง ตามหลักวิชาการ ทำให้ได้รับการรับรองมาตรฐาน จะเป็นช่องทางทำให้สมาชิกเกษตรได้รับใบรับรองได้เร็วขึ้น ลดการสูญเสียโอกาสทางการค้าที่ต้องการขอใบรับรองในช่องทางปกติเพื่อพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรของสมาชิกให้ยกระดับ กระบวนการผลิตสู่มาตรฐานคุณภาพ GAP สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค เพื่อยกระดับและเพิ่มพูนมูลค่าสินค้าและสอดคล้องกับความต้องการของตลาด วางแผนการผลิตร่วมกับสมาชิกในพื้นที่ โดยใช้ระบบการตลาดนำการผลิตเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ ซึ่งสำนักงานสหกรณ์จังหวัดร่วมกับสหกรณ์และคณะที่ปรึกษาตามโครงการฯ คือมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(มอ) ดำเนินการตามกระบวนการอบรมให้ความรู้แก่สมาชิกสหกรณ์ร่วมตรวจประเมินแปลง ตลอดจนร่วมกันแก้ไขปัญหาในการดำเนินการ เพื่อให้สมาชิกได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน GAP โดยได้รับความร่วมมืออย่างดีจากสหกรณ์ ประธานกรรมการ ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

ปัจจุบันสหกรณ์การเกษตรปะเหลียน จำกัด ได้มีการส่งเสริมอาชีพให้กับสมาชิก เน้นให้สมาชิกปลูกพริกไทยพันธุ์ปะเหลียน ซึ่งเป็นพริกไทยดั้งเดิมของจังหวัดตรัง เป็นที่ต้องการของตลาดสมุนไพรและเครื่องเทศอย่างมาก โดยเฉพาะพริกไทยที่ปลูกในระบบเกษตรอินทรีย์ โดยสหกรณ์มีการจัดทำโครงการ“ส่งเสริมการปลูกพริกไทยพันธุ์ปะเหลียนโดยกลไกสหกรณ์ เพื่อยกระดับรายได้แก่สมาชิกสหกรณ์การเกษตรปะเหลียน จำกัด” เพื่อให้สมาชิกสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้พัฒนาตนเองและสร้างรายได้เพิ่มขึ้นท่ามกลางวิกฤติราคายางพาราและปาล์มน้ำมัน เป็นแนวทางหนึ่งของการพัฒนาภาคการเกษตรของจังหวัดตรังให้มีความเข้มแข็งและให้สหกรณ์เป็นที่พึ่งของสมาชิกสหกรณ์ทำให้เกิดการยกระดับรายได้ของครัวเรือนสมาชิกสหกรณ์และชุมชน และทำให้ทุกคนได้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ด้วยการพึ่งพาอาศัยช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ตามหลักและวิธีการของสหกรณ์อีกทั้งสอดคล้องกับแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตรัง ที่จะส่งเสริมพริกไทยพันธุ์ปะเหลียนให้ได้รับ GI (Geographical Indication) สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์จากกรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์อีกด้วย

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สหกรณ์การเกษตรปะเหลียน จำกัด ได้แจ้งความประสงค์ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ ผ่านสำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง วงเงินงบประมาณรวม 1,810,000.00 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) เพื่อพัฒนาต่อยอดการทำพริกไทยของสหกรณ์ให้มีรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานตั้งแต่การผลิต การรวบรวม จนถึงการแปรรูปพริกไทยเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น ชาพริกไทยสำเร็จรูปพร้อมดื่ม หมากฝรั่งพริกไทย น้ำมันหอมระเหย พริกผง ซอสพริกไทย สเปรย์พริกไทย โดยมีอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นที่ปรึกษา             

Leave a Comment

Your email address will not be published.