Thailand Web Stat Truehits.net

มทร.ศรีวิชัย ร่วม การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานระดับชาติ Engagement Thailand ครั้งที่ 7

มทร.ศรีวิชัย ร่วม “การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานระดับชาติ Engagement Thailand ครั้งที่ 7 พร้อมเป็นเจ้าภาพ Engagement Thailand ครั้งที่ 8  ในปีต่อไป

ภายใต้สถานการณ์ COVID 19 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พื้นที่สงขลา วิทยาเขตตรัง และวิทยาเขตนครศรีธรรมราช  ได้มีการรับสัญญาณถ่ายทอดสด “การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานระดับชาติ Engagement Thailand ครั้งที่ 7 ในรูปแบบ Virtual Conference ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting รับสัญญาณถ่ายทอดจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-3 สิงหาคม 2564  โดยได้จัดให้มีการเสวนาผลงานวิชาการในหัวข้อต่างๆ และการนำเสนอผลงานวิชาการ ในครั้งนี้มหาวิทยาลัยได้นำเสนอผลงานวิชาการรวมทั้งสิ้น 16 ผลงาน เพื่อเข้าร่วมการพิจารณา

วันที่ 2 กันยายน 2564 พิธีเปิดงานประชุมวิชาการระดับชาติ Engagement Thailand ครั้งที่ 7 โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ซึ่งเป็นเจ้าภาพหลักในการจัดงาน โดยได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงอุดมศึกษาวิจัยและนวัตกรรม (อว.) สมาคมพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม (EnT) ,National Co-ordinating Centre for Public Engagement – NCCPE (สถาบันคลังสมองของชาติ NCCPE) โดยเมื่อ เวลา 10.00 น  ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ประธานเปิดงาน“การประชุม วิชาการนำเสนอผลงานระดับชาติ Engagement Thailand ครั้งที่ 7 “และได้ปาฐกถา พิเศษ ในหัวข้อ “University  Engagement” ในการนำผลงานรับใช้สังคมมากำหนดตำแหน่งทาง วิชาการ  จากนั้นได้เปิดตัวเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม ครั้งที่ 8 โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมครั้งต่อไป 

ด้านศาสตราจารย์สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  กล่าวว่า รู้สึกยินดีเป็นเกียรติอย่างยิ่ง และขอขอบคุณ ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสะอ้านนายกสมาคมพันธกิจมหาวิทยาลัยกับสังคม และ คณะกรรมการสมาคมทุกท่านที่มีมติเห็นชอบให้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เป็นเจ้าภาพการจัดประชุม ครั้งต่อไป และพร้อมจะทำหน้าที่ดำเนินกิจกรรมการจัดงานการประชุมให้บรรลุวัตถุประสงตามเป้าหมาย โดยคาดหวังว่าหากสถานการณ์ COVID 19 ดีขึ้น โดยเบื้องต้น มหาวิทยาลัย ได้มีการหารือประสานความร่วมมือกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยในกลุ่มภาคใต้เพื่อร่วมเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมวิชาการ เพื่อสร้างความสัมพันธ์การมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคี โดยมีเป้าหมายในการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรมเพื่อสังคม และเสริมสร้างความโดยเด่นตามอัตลักเชิงพื้นที่ในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและศิลปวัฒนธรรม ของชุมชน สังคมด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพิ่มโอกาสในการแข่งขันของภูมิภาคและประเทศ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ )

Leave a Comment

Your email address will not be published.