Thailand Web Stat Truehits.net

เทศบาลนครตรังจัดอบรมสัมมนาเพิ่มศักยภาพบุคลากร

เทศบาลนครตรังจัดอบรมสัมมนาเพิ่มศักยภาพบุคลากรบุคลากร “หลักสูตร การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การดำเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแนวทางการจ้างเหมาบริการตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

วันนี้ 21 เมษายน 2565 ที่ห้องธนารมย์ 1 ชั้น 3 โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ดร.สัญญา ศรีวิเชียร นายกเทศมนตรีนครตรัง เป็นประธานเปิดโครงการอบรมสัมมนาเพิ่มศักยภาพบุคลากร “หลักสูตร การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การดำเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแนวทางการจ้างเหมาบริการตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 โดยมีคณะผู้บริหาร ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนการงาน ร่วมเป็นเกียรติ ในพิธีเปิดฯ

โครงการอบรมฯดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การดำเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้เรียนรู้เกี่ยวกับแนวทางการจ้างเหมาบริการ ตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และเพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับมาเป็นแนวปฏิบัติในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง

สำหรับครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมฝึกอบรมประกอบด้วย พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาลและพนักงานจ้าง จำนวน 130 คน ใช้เวลาในการอบรม จำนวน 2 วัน ระหว่าง21-22 เมษายน โดยได้รับเกียรติวิทยากรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ ดร.อุษณีย์ ทอย วิทยากรผู้ทรงวุฒิ และนางสาวพรสวรรค์ ศรีสุพรรณ ผู้อำนวยการกลุ่มงานการเงิน กองคลัง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น.

Leave a Comment

Your email address will not be published.