Thailand Web Stat Truehits.net

มทร.ศรีวิชัย ผนึกกำลังขับเคลื่อนการพัฒนากำลังคนและยกระดับของนวัตกรรม เปิดอบรมกว่า 20 หลักสูตร

มทร.ศรีวิชัย ผนึกกำลังขับเคลื่อนการพัฒนากำลังคนและยกระดับของนวัตกรรม เปิดอบรมกว่า 20 หลักสูตร

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565 ผศ.ขวัญหทัย ใจเปี่ยม รองอธิการบดี พร้อมด้วย ผศ.ปิยะ ประสงค์จันทร์ และคุณสืบสกุล ศรีสุข ตัวแทนจากภาคีคนรักเมืองสงขลาสมาคม ร่วมแถลงข่าวการเปิดศูนย์พัฒนากำลังคน จากการสร้างและพัฒนาคนที่มีทักษะด้านอาชีพในการสร้างองค์ความรู้และการปรับเสริมนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของประเทศ ให้มีการพัฒนาในรูปแบบของการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐ เอกชน ชุมชน สังคม มหาวิทยาลัย การพัฒนาไปในทิศทางและจุดเน้นเดียวกันของประเทศ โดยได้รับงบประมาณจำนวน 3,839,200 บาท ในการจัดโครงการพัฒนากำลังคนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมดังกล่าว

การจัดโครงการครั้งเพื่อมุ่งเน้นการพัฒนากำลังคนในภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวชายฝั่งด้วยการฝึกอบรมเพิ่มทักษะ ให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความสามารถที่จะนำทักษะความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ ของโครงการ ไปใช้ต่อยอดของการประกอบอาชีพ เสริมรายได้ โดยเป็นการอบรมฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น และเพื่อเป็นการยกระดับเศรษฐกิจของชุมชุน โดยมีหลักสูตรที่น่าสนใจที่คณะครุศาสตร์ฯ จัดขึ้นในโครงการนี้ทั้งหมด 20 หลักสูตรประกอบด้วย หลักสูตรมาตรฐานบาริสต้าสู่มืออาชีพ หลักสูตรผู้ดูแลงานระบบไฟฟ้าและการจัดการด้านพลังงานเพื่อรองรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว หลักสูตร Digital Content Marketing For Tourism หลักสูตรบาร์เทน หลักสูตรผู้ประกอบการอาหารฮาลาล หลักสูตรผู้ประกอบการพูลวิลล่า หลักสูตรนักการตลาดออนไลน์สำหรับธุรกิจในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว หลักสูตรนักจัดการค่ายพักแรม Camping หลักสูตรช่างภาพ Stock Photo หลักสูตรผู้ประกอบการอาหารเพื่อสุขภาพ หลักสูตรช่างภาพมืออาชีพ หลักสูตรช่างติดตั้งสวิตช์อัจฉริยะภายในอาคาร หลักสูตรนักออกแบบและติดตั้งระบบควบคุมห้องพักอัจฉริยะด้วยเทคโนโลยี TOT หลักสูตรช่างดูแลระบบเครือข่ายเพื่อธุรกิจและการท่องเที่ยวชายฝั่ง หลักสูตรนักออกแบบตราสินค้า หลักสูตรนักรีวิว Influencer หลักสูตรนักบัญชีเพื่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ หลักสูตรนักจัดการงานอีเว้นท์ผู้ประกอบการแสง สีเสียง หลักสูตรผู้นำเที่ยวชุมชน และหลักสูตร Co-Tourism Service Providers  และในวันที่ 27 เมษายน 2565 เป็นการเปิดศูนย์ภาคใต้อ่าวไทย ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ขนอม และวันที่ 29 เมษายน 2565 เป็นการเปิดศูนย์ภาคใต้อันดามัน ณ วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง

สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เฟสบุ๊ค แฟนเพจ Coastal Tourism : Reskill Upskill & New skill คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.ศรีวิชัย ให้ความสำคัญในการบริการวิชาการ ให้ความรู้กับชุมชุนอบรมฟรีตลอดหลักสูตร พร้อมอุปกรณ์ในการเรียน และร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนายกระดับพื้นที่เศรษฐกิจของชุมชนให้มีวิถีชีวิตที่ดีต่อไป

Leave a Comment

Your email address will not be published.