Thailand Web Stat Truehits.net

สหกรณ์จังหวัดตรังหนุนย่านตาขาวเพิ่มวันเปิดตลาดสินค้าเกษตร

สหกรณ์จังหวัดตรังหนุนย่านตาขาวเพิ่มวันเปิดตลาดสินค้าเกษตร เน้นคุณภาพ สด สะอาด ถูก ปลอดภัย จาก ผู้ผลิตถึงผู้บริโภค

วันที่ 28 เม.ย.65 นายสมศักดิ์ บุญโยม สหกรณ์จังหวัดตรัง พร้อมด้วยนายอนันต์ ทับอินทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 และคณะ ตรวจเยี่ยม พบปะให้กำลังใจแก่เกษตรกรสมาชิก คณะกรรมการดำเนินการ และเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว จำกัด ซึ่งสหกรณ์ได้เข้าร่วมโครงการซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ และเปิดร้านค้าสหกรณ์ในรูปแบบซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ โดยสหกรณ์การเกษตร ย่านตาขาว จำกัด ได้รับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรสมาชิกและได้จัดสถานที่สำหรับให้สมาชิกมาจัดวางผลิตผลเพื่อจำหน่ายด้วยตนเอง ซึ่งผลิตผลทางการเกษตรที่เกษตรกรสมาชิกนำมาจำหน่าย ไม่ว่าจะเป็นผักและผลไม้ ล้วนมีคุณภาพดี สด สะอาด ราคาถูก และปลอดภัย มาจำหน่ายทุกวันพฤหัสบดี ตั้งแต่เวลา 06.00 น. ซึ่งนับเป็นสัปดาห์ที่ 82 แล้ว ณ บริเวณหน้าร้านซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว จำกัด อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง

นายนิด จันทร์พุ่ม ประธานกรรมการ กล่าวว่า สหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว จำกัด ได้ดำเนินโครงการซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ และเปิดร้านค้าสหกรณ์ในรูปแบบซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ ตั้งแต่ วันที่ 8 ตุลาคม 2563 และสหกรณ์ได้จัดทำโครงการส่งเสริมอาชีพโดยให้สมาชิกกู้เงินจากสหกรณ์ดอกเบี้ยต่ำ ในอัตราร้อยละ 3 ต่อปี และสนับสนุนให้สมาชิกผู้เข้าโครงการนำผลผลิตทางการเกษตรที่ได้คือ ผักสด เช่น ผักหวาน ผักกวางตุ้ง ผักบุ้ง ผักกาด แตงกวา ฟักเขียว มะเขือ พริกชี้ฟ้า บวบ ผักกูด ผักพื้นบ้าน เช่น ผักโขมบ้าน พริกไทย ยอดมะเม่า ใบบัวบก หน่อไม้ สะตอ เป็นต้น รวมถึงผลไม้สด เช่น กล้วย ฝรั่ง สละ ส้มโอ มะเฟือง มะม่วง และสินค้าเกษตรปลอดภัยต่าง ๆ มาวางจำหน่ายบริเวณหน้าร้านซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ โดยเปิดเป็นตลาดนัดทุกวันพฤหัสบดี มีสมาชิกร่วมโครงการ กว่า 20 ครัวเรือน มีพืชผักมากมายกว่า 200 ชนิด ยอดขายตั้งแต่เริ่มเปิดตลาดจนถึงปัจจุบัน มากกว่า 600,000.- บาท ทำให้สมาชิกผู้เข้าร่วมโครงการมีรายได้ต่อครัวเรือนเพิ่มขึ้น และเตรียมดำเนินการเพิ่มวันนัดจำหน่าย และมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ทำแผนรุกตลาดออนไลน์เพื่อขยายช่องทางจำหน่ายให้ผู้บริโภคได้เข้าถึงสินค้าและผลผลิตที่มีคุณภาพของสมาชิกสหกรณ์ได้อย่างสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

และโอกาสนี้นายสมศักดิ์ บุญโยม สหกรณ์จังหวัดตรัง ได้พบปะให้กำลังใจแก่เกษตรกรสมาชิก คณะกรรมการดำเนินการ และเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว จำกัด โดยเน้นย้ำให้สหกรณ์มีบทบาทสำคัญในการช่วยแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคม ทำให้สมาชิกมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และให้ทุกคนยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันต่อไป.

Leave a Comment

Your email address will not be published.