Thailand Web Stat Truehits.net

คิงเพาเวอร์เพาเวอร์ สานฝันมอบสนามฟุตบอลหญ้าเทียมในโครงการ 100 สนามฟุตบอล สร้างพลังเยาวชนไทย

คิงเพาเวอร์เพาเวอร์ สานฝันมอบสนามฟุตบอลหญ้าเทียมในโครงการ 100 สนามฟุตบอล สร้างพลังเยาวชนไทย ปีที่ 4 แก่โรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย์)

วันนี้ ( 24 มิ.ย.65 ) ดร.สัญญา ศรีวิเชียร นายกเทศมนตรีเทศบาลนครตรัง มอบหมาย ให้นายนิวรณ์ แสงวิสุทธิ์ รองนายกเทศมนตรีนครตรัง เป็นประธานกล่าวต้อนรับ ดร.พงษ์เทพ นามศิริ ผอ.ส่วนบริหารส่วนงานวิศวกรรมและสาธารณูปโภคจาก บริษัท คิง เพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ร่วมพิธีส่งมอบสนามฟุตบอลหญ้าเทียมคิงเพาเวอร์ โดยมี นายกำธร ไตรบุญ ผอ. โรงเรียนเทศบาล (สังขวิทย์) กล่าวขอบคุณทาง บริษัท คิง เพาเวอร์ ที่ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการมอบโอกาสให้แก่เด็ก ๆ เยาวชนคนตรัง ในการพัฒนาศักยภาพทางด้านกีฬาฟุตบอล ได้สานฝันของคนที่รักการออกกำลังกาย การเล่นฟุตบอล ในสนามหญ้าเทียมที่มีความเป็นมาตรฐาน โดยการอนุเคราะห์งบประมาณในการสร้างสนามหญ้าเทียมมาตรฐานสากลฟีฟ่า สำหรับการฝึกซ้อม

โดยเมื่อปี พ.ศ.2563 ทางโรงเรียนฯ ได้เสนอเรื่องเพื่อขอสนามหญ้าเทียมจากบริษัท คิง เพาเวอร์ เนื่องจากสนามฟุตบอลของโรงเรียน มีการใช้สนามทั้งปี จากการฝึกซ้อมกีฬาฟุตบอลของนักเรียนและการออกกำลังกายของประชาชนในชุมชน ทำให้เกิดความชำรุด ต้องซ่อมแซม และพักสนามบ่อยครั้ง จึงขาดความต่อเนื่องในการใช้สนาม และในปี พ.ศ. 2564 ผลการคัดเลือกจากโรงเรียนกว่าหมื่นโรงเรียนทั่วประเทศไทย โรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย์) เป็น 1 ใน 18 โรงเรียนและชุมชนทั่วประเทศ ได้รับคัดเลือกรับสนามฟุตบอลหญ้าเทียมจากบริษัท คิง เพาเวอร์ ในโครงการ 100 สนามฟุตบอล สร้างพลังเยาวชนไทย ปีที่ 4 เพื่อส่งเสริมกีฬาฟุตบอลให้กับนักเรียน เปิดโอกาสให้เยาวชน และผู้ที่รักในกีฬาฟุตบอลได้เดินตามความฝันสู่นักเตะอาชีพ และเพื่อเป็นพื้นที่ส่วนรวมที่สร้างประโยชน์ให้กับชุมชนโดยรอบตามเจตนารมณ์ของคณะผู้บริหาร และคณะกรรมการดำเนินงานของโครงการต่อไป

สำหรับโรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย์) เป็นโรงเรียนที่มีประวัติมายาวนานอยู่คู่กับชุมชนสังขวิทย์ เป็นจุดศูนย์กลางเขตชุมชนหลากหลายด้าน เช่น ด้านการศึกษา วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา กิจกรรมสำคัญอย่างหนึ่งที่สถานศึกษามุ่งมั่น ทุ่มเท และมีการวางแผนในการมุ่งสู่ผลสำเร็จ คือ กิจกรรมด้านกีฬา เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้แสดงออกซึ่งศักยภาพของตนเอง นอกเหนือจากการเรียน ทำให้กีฬาหลากหลายชนิดได้รับความนิยม ได้รับความสนใจจากผู้เรียน ผู้ปกครอง หนึ่งในกีฬาที่มีความโดดเด่นและมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ในการแข่งขันในระดับต่างๆ มาแล้ว คือ กีฬาฟุตบอล.

Leave a Comment

Your email address will not be published.