Thailand Web Stat Truehits.net

“ปลุกเสวียนหม้อย่านซื่อ” ภูมิปัญญาชุมชน สู่แผนโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ (U2T for BCG)

“ปลุกเสวียนหม้อย่านซื่อ” ภูมิปัญญาชุมชน สู่แผนโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ (U2T for BCG)   

เมื่อวันที่ 23 ส.ค.65 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฟ้าพิไล ทวีสินโสภา ผอ.วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว มทร.ศรีวิชัยได้มอบหมาย อาจารย์จุติมา บุญมี ประจำสาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว มทร.ตรัง พร้อมด้วยคณะทำงาน ดำเนินกิจกรรมที่ 1 การสำรวจและวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ในชุมชน ภายใต้โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ที่ อบต.ย่านซื่อ อ.กันตัง จ.ตรัง

โดยกิจกรรมในครั้งนี้ประกอบไปด้วยการสัมมนา แลกเปลี่ยนความรู้ ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์  จากวิทยากรผู้มีประสบการณ์ ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติกร เรืองขำ จากมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต คุณแมน อร่ามศรี จากองค์การบริหารพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) และคุณปฐมพงศ์ กลับรักษ์ มัคคุเทศก์อิสระ

สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากชุมชนร่วมกันค้นหาผลิตภัณฑ์ในชุมชนและการพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ และร่วมกันคัดเลือกผลิตภัณฑ์ เพื่อนำเสนอเป็นผลิตภัณฑ์เด่นของชุมชน จำนวน 2 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ เสวียนหม้อย่านซื่อ และติหมาย่านซื่อ นอกจากนั้นทางคณะผู้จัดโครงการยังได้ทำการเยี่ยมชมแหล่งเก็บวัตถุดิบ และการแปรรูปใบจาก ในพื้นที่หมู่ที่ 2 ต.ย่านซื่อ แห่งนี้นับเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการส่งเสริมการขายและช่องทางทางการตลาดต่อไป.

Leave a Comment

Your email address will not be published.